Hopp til hovedinnhold

§ 38 Planer over arbeidstidsordninger og oppholdsperioder

Arbeidsmiljøloven § 10-3 første punktum gjelder ikke på denne forskriftens område.
Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal sikre at det er utarbeidet planer over de arbeidstidsordningene og oppholdsperiodene som skal nyttes, både for egne arbeidstakere og for arbeidstakere hos entreprenører og underentreprenører.
Arbeidstakerne skal informeres om disse planene tidligst mulig, og senest ved ankomsten til innretningen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Arbeidsmiljøloven § 10-3 første punktum er unntatt for å tydeliggjøre at dette er en særregel. Andre, tredje og fjerde punktum gjelder i petroleumsvirksomheten til havs.
Når det gjelder paragrafens bestemmelser om oppholdsperioder, gjelder de også for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling, da arbeidsmiljøloven ikke regulerer dette forholdet. Unntaket i arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd omfatter derfor ikke disse bestemmelser.
Etter andre ledd skal arbeidstakerne informeres om planene som nevnt i første ledd senest ved ankomst til innretningen, det vil si før første arbeidsperiode tar til. Skulle oversikten ikke foreligge, må det kunne forutsettes at arbeidstakerne inntrer i normalordningen for vedkommende arbeidstakergruppe på innretningen fra det tidspunktet arbeidet påbegynnes. Etter arbeidsmiljøloven § 10-3 skal plan over arbeidstidsordninger og oppholdsperioder utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner eller deres tillitsvalgte. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle helse- og velferdsmessige forhold knyttet til arbeidstidsordninger, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2 andre ledd bokstav f.