Hopp til hovedinnhold

§ 35 Det ansvarlige verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

Det ansvarlige verneombudet kan med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 6-3 kreve at en arbeidsoperasjon eller arbeidsprosess blir stanset av den som er ansvarlig for operasjonen eller prosessen. Stansingen skal gjennomføres straks dersom verneombudet ikke godtar at det settes i verk andre tiltak.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Det vises til arbeidsmiljøloven § 6-3, som gir regler om verneombudets rett til å stanse farlig arbeid.
Det ansvarlige verneombudet i det berørte verneområdet skal rette krav om stansing til den som er ansvarlig for den aktuelle arbeidsoperasjonen eller -prosessen. Det er denne som skal forestå arbeidet med stansingen. Konsekvensene ved en feilaktig utøvelse av stansingsretten kan bli meget store. Det er derfor viktig at etablerte prosedyrer for hvorledes arbeid skal stanses blir fulgt.
For tilfeller som hører hjemme i et avgrenset verneområde, vil det være det områdeansvarlige verneombudet som er det "ansvarlige verneombudet". Det vil også kunne oppstå problemer eller faremomenter som ikke hører hjemme i et spesielt verneområde, men som berører flere eller alle. I slike tilfeller vil hovedverneombudet være å anse som det ansvarlige verneombudet.
Det vises til den utfyllende styringsforskriften § 29 som gir krav om varsling til Havindustritilsynet i tilfelle arbeidet kreves stanset.