Hopp til hovedinnhold

§ 32 Offentlig tilgjengelige opplysninger om sikkerhet

Havindustritilsynet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak bestemme at den ansvarlige skal gjøre offentlig tilgjengelig opplysninger som er av betydning for sikkerheten, herunder når og hvordan slik offentliggjøring skal skje.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne paragrafen gjelder data om sikkerhet under petroleumsloven. En har funnet det naturlig å ta inn en hjemmel på dette nivået, og gi konkrete bestemmelser i en utfyllende forskrift, jf. styringsforskriften § 41. De opplysningene som det vil være aktuelt å kreve offentliggjort er som etter gjeldende rett særlig opplysninger som det er av sikkerhetsmessig betydning å vite om for andre enn den som har stått for innsamlingen.