Hopp til hovedinnhold

§ 30 Avslutningsplan

Planen som rettighetshaveren skal utarbeide etter petroleumsloven § 5-1, skal sendes til Energidepartementet med kopi til Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet.
I tillegg til dokumentasjon som nevnt i forskrift til petroleumsloven § 44, skal planen inneholde en beskrivelse av
  1. risikoen under og etter en eventuell fjerning,
  2. metoder som planlegges nyttet ved en eventuell fjerning, deriblant reflyting av strukturen,
  3. analyser som planlegges utført,
  4. operasjoner som planlegges nyttet ved en eventuell fjerning,
  5. konsekvenser av en eventuell fjerning for tilstøtende felt og innretninger,
  6. andre forhold som er av betydning for en forsvarlig gjennomføring,
  7. eventuelle tiltak for å motvirke forurensning jf. forurensningsloven § 20.
Paragrafen gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

Bestemmelsen utdyper petroleumsloven § 5-1 og supplerer bestemmelser om samme tema i forskrift til petroleumsloven, jf. § 43 og § 44. Denne paragrafen gjelder hele området helse, miljø og sikkerhet. Denne paragrafen innebærer ingen materielle endringer i forhold til gjeldende rett, basert på petroleumsloven og forskriften til petroleumsloven, men gir en presisering av krav som går fram av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 44 andre ledd bokstav a.
Denne paragrafen erstatter andre krav knyttet til avslutning i gjeldende landregelverk på områder som omfattes av petroleumsloven. For en nærmere beskrivelse av petroleumslovens virkeområde vises det til veiledningen til § 27 nr. 2.
For landanlegg som omfattes av petroleumsloven, skal det legges fram en avslutningsplan i henhold til petroleumsloven § 5-1. Denne planen skal danne grunnlag for Energidepartementets vedtak om disponering. Når det gjelder innretninger på land eller sjøgrunn som er undergitt privat eiendomsrett, kan departementets disponeringsvedtak bare gå ut på videre bruk i petroleumsvirksomheten, jf. petroleumsloven § 5-3 syvende ledd. Rettighetshaveren skal derfor ikke omtale andre disponeringsalternativer for slike innretninger.
Eksempler på operasjoner etter denne paragrafen bokstav d kan være løfteoperasjoner, maritime operasjoner og undervannsoperasjoner.
Avslutning av petroleumsvirksomhet skal meldes til Miljødirektoratet, jf. forurensningsloven § 20. Dersom avslutningsplanen etter petroleumsloven ikke er tilstrekkelig i forhold til krav gitt i eller i medhold av forurensningsloven, kan Miljødirektoratet kreve ytterligere opplysninger og gjennomføring av undersøkelser for å kartlegge risikoen for forurensing i forbindelse med og etter avslutning av petroleumsvirksomhet, jf. forurensningsloven §§ 49 og 51. I tillegg kan Miljødirektoratet fastsette hvilke tiltak som er nødvendige for å motvirke forurensning, jf. forurensningsloven § 20 andre ledd.