Hopp til hovedinnhold

§ 28 Søknad om tillatelse til utbygging av ny virksomhet på land

Den som vil etablere landanlegg eller deler av slike som ikke omfattes av planer som nevnt i § 27, skal søke Havindustritilsynet om tillatelse.
Søknaden skal gi opplysninger som tilsvarer det som kreves i § 27, for landanlegg.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Landanlegg som omfattes av petroleumsloven (innretninger) vil alltid følge § 27.
Dersom Havindustritilsynet finner at dokumentasjonen ikke er fyllestgjørende, vil tilsynet gi tilbakemelding og kreve supplerende dokumentasjon.
Det er viktig at søknaden oversendes Havindustritilsynet så tidlig som mulig før planlagt byggestart, slik at myndighetene får tilstrekkelig saksbehandlingstid.
Ved utbygging av ny virksomhet kreves det også tillatelse fra Miljødirektoratet og andre involverte myndigheter.