Hopp til hovedinnhold

§ 27 Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet i plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster og plan for anlegg og drift (PAD) av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum

1.Felles bestemmelser
Planer som rettighetshaveren skal utarbeide etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, skal inneholde en overordnet redegjørelse for forhold ved den valgte utvinningsstrategien og utbyggingsløsningen. Planene skal sendes til Energidepartementet med kopi til Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet.
Dokumentasjonen som nevnt i første ledd, skal tilpasses utbyggingens eller prosjektets omfang. Redegjørelsen i utbyggingsdelen skal omfatte
 1. målene for helse, miljø og sikkerhet og akseptkriteriene for risiko,
 2. organisering av prosjektet og prosjektets styringssystemer,
 3. operatørens håndtering av grenseflatene mellom deltakerne i utbyggingen og koordineringen og oppfølgingen av deltakernes aktiviteter,
 4. forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet ved eventuell samordning av petroleumsvirksomhet,
 5. framdriften i prosjektet,
 6. program for kvalifisering av ny teknologi,
 7. en plan for utføring og oppfølging av analyser,
 8. en oversikt over fag- eller områdespesifikke dokumenter som kan utdype beskrivelsen i planene,
 9. en oversikt over standarder og spesifikasjoner som skal gjelde for utbyggingen,
 10. kravene til drift og vedlikehold,
 11. planer for helsetjeneste, herunder forebyggende helsetjeneste og kurative tjenester, hygiene og helsemessig beredskap,
 12. andre forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet.


2.Petroleumsvirksomhet på land
I tillegg til dokumentasjonen som nevnt i nr. 1, skal redegjørelsen i utbyggingsdelen av PUD og PAD omfatte
 1. beskrivelse av lokalisering og arealdisponerings-/situasjonsplan,
 2. forslag til areal med rådighetsbegrensning og vurdering av behovet for reguleringsplan eller endring i eksisterende reguleringsplan,
 3. opplysninger om hvilke tillatelser og lignende som det er søkt om etter gjeldende lovgivning ellers.


3.Petroleumsvirksomhet til havs
I tillegg til dokumentasjonen som nevnt i nr. 1, skal redegjørelsen i utbyggingsdelen av PUD og PAD omfatte
 1. hovedplanen for bore- og brønnaktiviteter for utvinningsbrønner,
 2. en vurdering av utbyggingsløsninger med hensyn til bruk av bemannede undervannsoperasjoner i alle faser av petroleumsvirksomheten,
 3. sikkerhetssonene ved utbygging og drift av petroleumsforekomstene,
 4. hvordan innretningen kan disponeres ved avslutningen av petroleumsvirksomheten,
Dersom det etter petroleumsloven § 4-2 eller § 4-3 søkes om fritak fra krav om planer som nevnt i første ledd, skal hovedplanen for bore- og brønnaktiviteter som nevnt i nr. 3 bokstav a, legges ved.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

1.Felles bestemmelser
Bestemmelsen gjelder for landanlegg som er omfattet av petroleumsloven, jf. denne veiledningen nr. 2 om petroleumsvirksomhet på land. Petroleumslovens terminologi er videreført i denne bestemmelsen, slik at innretninger også dekker landanlegg som er omfattet av loven. For forvaltningen av det ytre miljø på landanleggene vil paragrafen ikke erstatte bestemmelser i forurensningsregelverket for øvrig.
Bestemmelsen utdyper petroleumsloven § 4-2 som gjelder plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster og § 4-3 som gjelder særskilt tillatelse til, og plan for anlegg og drift (PAD) av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum, ved å stille utfyllende krav til de dokumentene som er relatert til helse, miljø og sikkerhet som skal følge med planene. Bestemmelsen er harmonisert med tilsvarende dokumentasjonsbestemmelser i forskrift til petroleumsloven, jf. § 21 og § 29. Blant annet sies det uttrykkelig også i denne paragrafen, jf. andre ledd, at dokumentasjonen skal tilpasses utbyggingen eller prosjektets omfang. Det vises også til Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD), som er tilgjengelig hos Havindustritilsynet.

Til andre ledd bokstav a
Redegjørelsen bør inneholde en beskrivelse av risikoreduksjonsprosessene som er benyttet.

Til andre ledd bokstav c
Grenseflatene som nevnt i andre ledd bokstav c, er grenseflater mellom operatøren og entreprenørene og mellom de ulike entreprenørene.

Til andre ledd bokstav d
Samordning av petroleumsvirksomheten som nevnt i andre ledd bokstav d, kan være at en planlegger å utvinne forekomsten fra, eller på annen måte knytte forekomsten direkte til en eksisterende innretning som eies eller drives av andre. Kravet i bokstav d innebærer blant annet at der planen medfører slik bruk av andre innretninger, skal forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med eventuelle modifikasjoner på slike innretninger, beskrives i planen. For øvrig vil en kunne vise til allerede godkjent plan for utbygging og drift for innretningen. Det kan også bli aktuelt å kreve endret plan for utbygging og drift for vedkommende innretning, jf. petroleumsloven § 4-2 sjuende ledd.

Til andre ledd bokstav j
Kravene i andre ledd bokstav j, vil også omfatte løsninger for å forebygge og minimalisere utslipp og planer for hvordan miljøovervåking kan gjennomføres i området.

2.Petroleumsvirksomhet på land
Petroleumslovens virkeområde er regulert i loven § 1-4, jf. § 1-6. Her fremgår det at petroleumsloven gjelder petroleumsvirksomhet, herunder utvinning og utnyttelse, knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster underlagt norsk jurisdiksjon. Utnyttelse av utvunnet petroleum som foregår på norsk landterritorium omfattes kun når slik utnyttelse er nødvendig for eller utgjør en integrert del av utvinning eller transport av petroleum. Med nødvendig forstås både det som er nødvendig ut fra fysiske forhold og det som er nødvendig ut fra hvordan virksomheten er organisert. Dette er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 46 (2002-2003) om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. Eksempler på anlegg for utnyttelse av petroleum som ikke er nødvendig for utvinning eller transport av petroleum og altså faller utenfor virkeområdet for petroleumsloven og dermed denne paragrafen, er gasskraftverk som har som eneste formål å levere energi til nettet eller til landbasert industrivirksomhet og råoljeraffineri, hvor utvunnet petroleum kan leveres for prosessering til dette eller til et annet raffineri. Råoljeraffineriet på Mongstad faller således ikke inn under petroleumsloven, og heller ikke under denne paragrafen. Der kravet om PUD/PAD ikke gjelder, gjelder denne forskriften § 28. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har praktisert at PUD kan brukes som grunnlag i forbindelse med søknad om hovedtillatelse.
For rørledningssystemer betyr denne bestemmelsen at det kun sendes én søknad for hele systemet fram til landanlegget. Havindustritilsynet vil forelegge søknaden for de kommunene som blir berørt av transporten.
Tredje ledd stiller krav om innsending av informasjon om forhold som er av særlig sikkerhetsmessig betydning for petroleumsanlegg eller rørledningssystemer på land, og som ikke går fram av krav til informasjon i forbindelse med PUD og PAD i petroleumsregelverket til havs. Dette gjelder blant annet opplysninger om sikkerhetsmessige forhold i forhold til naboer og tredjemann samt andre forhold som atskiller seg fra petroleumsvirksomheten til havs.

Til tredje ledd bokstav a
Kravet gjelder beskrivelse av området hvor anlegget skal bygges, og av de nærmeste omgivelsene, med opplysninger om bebyggelse og de aktivitetene som foregår der, herunder en beskrivelse av rørledningssystemet med en plan for traséklassifisering. Arealdisponerings-/situasjonsplan viser bruken av arealene innenfor det omsøkte anleggsområdet.

Til tredje ledd bokstav b
Kravet innebærer at en skal forvisse seg om at det arealet søker disponerer, er tilstrekkelig for de planlagte aktivitetene.

Til tredje ledd bokstav c
Kravet innebærer at det bør gis informasjon om forholdet til andre myndigheter, herunder en kort redegjørelse for hvilke lokale og regionale myndigheter som er involvert i forbindelse med anlegget, og eventuelle søknader til disse myndighetene.

Når det ellers gjelder forhold som er av betydning for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for petroleumsanlegg eller rørledningssystemer på land, bør det gis en kortfattet beskrivelse av planlagt brannvernberedskap og verneutstyr ved virksomheten og kommunal eller regional offentlig brannvernberedskap.

3.Petroleumsvirksomhet til havs
Til fjerde ledd bokstav a
Til fjerde ledd bokstav b
Kravet i fjerde ledd bokstav b, er en videreføring av tidligere forskrift om bemannede undervannsoperasjoner § 13.

Femte ledd utfyller petroleumsloven § 4-2 sjette ledd og § 4-3 fjerde ledd og viderefører gjeldende praksis. Myndigheten til å frafalle krav om plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster og krav om plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum er lagt til Energidepartementet. Kriterier for fritak og innhold i søknad om fritak er nærmere omtalt i Ot. prp. nr. 43 (1995-96), henholdsvis side 43 og 44.