Hopp til hovedinnhold

§ 26 Dokumentasjon i tidlig fase

Når det besluttes å starte planlegging av en leteboringsaktivitet, skal Havindustritilsynet informeres om tidspunktet for igangsettelse av planarbeidet. Planene skal dokumentere hvordan arbeidet organiseres, styres og utføres, samt opplysninger om den kompetansen som kreves for å utføre arbeidet.
Når det besluttes å utarbeide planer med sikte på godkjennelse eller tillatelse etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, skal Havindustritilsynet informeres om tidspunktet for igangsettelse av planarbeidet. Planene skal dokumentere hvordan arbeidet organiseres, styres og utføres, samt opplysninger om den kompetansen som kreves for å utføre arbeidet.
Dersom det med sikte på godkjennelse eller tillatelse etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3 planlegges å bruke helt eller delvis ferdigprosjektert eller ferdigfabrikkert innretning for å gjennomføre petroleumsvirksomheten, skal det i tillegg til dokumentasjon som nevnt i andre ledd gjøres rede for hvilke aktiviteter som settes i verk for å kvalifisere innretningen for bruk i denne virksomheten.
Dokumentasjon av planene som nevnt i denne paragrafens første og andre ledd skal være tilgjengelig og kunne forelegges Havindustritilsynet ved behov.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

I første ledd er det tatt inn en ny bestemmelse om at Havindustritilsynet skal informeres om tidspunkt for oppstart for planlegging av en leteboringsaktivitet. Bestemmelsen skal sikre at Havindustritilsynet på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt kan følge opp hvordan operatøren organiserer seg, styrer og planlegger aktivitetene fram til oversendelse av søknad om samtykke til leteboring. For operatører som har erfaring fra og driver med leteboring på norsk sokkel, har Havindustritilsynet tilstrekkelig informasjon til å følge opp selskapenes planlegging, og Havindustritilsynet får her den nødvendige informasjon gjennom den løpende oppfølging av den enkelte operatør. Bestemmelsen er derfor primært rettet mot nye operatører som skal planlegge sin første leteboring. Det er viktig at det enkelte selskap så tidlig som mulig tar kontakt med Havindustritilsynet for å avklare hva som regnes som tidspunkt for oppstart av planleggingen i forhold til tidspunktet for innsendelse av søknad for samtykke til leteboring.
I andre ledd klargjøres hjemmelen for at Havindustritilsynet kan føre tilsyn med sikkerheten i virksomheten fra det tidspunktet det besluttes å utarbeide en plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster eller en plan for anlegg og drift (PAD) av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum. Bestemmelsen klargjør petroleumslovens forutsetning om at det her primært er tale om dokumenter som selskapene allerede har utarbeidet for sin egen del. Havindustritilsynet kan imidlertid be om tilleggsdokumenter eller særskilt dokumentasjon. Slik dokumentasjon skal være relatert til forhold som virksomheten selv har valgt å vurdere. Det vises for øvrig til merknadene til petroleumsloven § 9-6 (tidligere 9-5), se Ot. prp. nr. 43 (1995-96) side 58 og 59.