Hopp til hovedinnhold

§ 73 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) og midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer. Enkeltvedtak truffet i medhold av disse forskrifter gjelder fortsatt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne forskriften er gitt anvendelse også for eksisterende innretninger og landanlegg. Med eksisterende innretninger og landanlegg menes innretninger der plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster er godkjent i henhold til petroleumsloven § 4-2 eller særskilt tillatelse er gitt på grunnlag av plan for anlegg og drift (PAD) av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum i henhold til petroleumsloven § 4-3, eller innretninger og landanlegg som har fått tillatelse til drift før denne forskriften trådte i kraft, eller innretninger der samsvarsuttalelse (SUT) er utstedt.
De utfyllende forskriftene er også gitt anvendelse for eksisterende innretninger og landanlegg, med følgende unntak: I de utfyllende teknisk og operasjonell forskrift og innretningsforskriften er det på helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet åpnet for at en for eksisterende innretninger og landanlegg kan legge til grunn forskrifter som gjaldt fram til ikrafttredelse av de nye forskriftene, jf. teknisk og operasjonell forskrift § 70 andre ledd og innretningsforskriften § 82 nr. 2 med veiledninger. Det er de tekniske kravene i forskrifter som gjaldt fram til teknisk og operasjonell forskrift og innretningsforskriftens ikrafttredelse som fortsatt kan legges til grunn. Ved større ombygginger og modifikasjoner på eksisterende innretninger gjelder likevel teknisk og operasjonell forskrift og innretningsforskriften for det som omfattes av ombyggingen eller modifikasjonen.