Hopp til hovedinnhold

§ 72 Reaksjonsmidler

Bestemmelser om straff og andre reaksjonsmidler som går fram av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen gjelder ved brudd på krav som er gitt i og i medhold av denne forskriften og utfyllende forskrifter.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Bestemmelsen er tatt inn for å synliggjøre at bestemmelser om straff og andre reaksjonsmidler fremgår av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
På Energidepartementets myndighetsområde er følgende bestemmelser om straff og andre reaksjonsmidler relevante ved overtredelse av bestemmelsene gitt i denne forskriften og utfyllende forskrifter eller av vedtak fattet i medhold av forskriftene: arbeidsmiljøloven kapittel 19 og petroleumsloven § 10-13, § 10-16 og § 10-17.
For å sikre at denne forskriften og utfyllende forskrifter etterleves kan det på forurensningslovens område fastsettes tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73. Den som har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense i strid med denne forskriften eller forskrifter gitt i medhold av denne kan straffes etter forurensningsloven § 78. Ulovlig håndtering av avfall kan straffes etter forurensningsloven § 79.
For så vidt gjelder hjemler for straffesanksjoner i helselovgivningen, kan vises til helsepersonelloven § 67 som helt generelt retter seg mot den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser i loven eller i medhold av den. Straffebestemmelser finnes også i bl.a. smittevernloven § 8-1 og helse- og sosialberedskapsloven § 6-5. Hvorvidt et og samme forhold kan rammes av straffebestemmelser i så vel petroleumsloven som helselovgivningen, må vurderes konkret ut fra en tolkning av de respektive lovene jf. strafferettens lære om idealkonkurrens.