Hopp til hovedinnhold

§ 71 Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskriften, som er fattet av departementene som første instans, kan påklages til Kongen.
Enkeltvedtak som er fattet av Havindustritilsynet i medhold av denne forskriften, kan påklages til Energidepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Miljødirektoratet, kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Helsedirektoratet eller den det gir myndighet, kan påklages til henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet. Enkeltvedtak som er fattet av Statens helsetilsyn eller den det gir myndighet, kan påklages til henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet eller Statens helsetilsyn. Enkeltvedtak som er fattet av Mattilsynet eller den det gir myndighet, kan påklages til overordnet organ i Mattilsynet i henhold til matloven § 23. Enkeltvedtak etter forurensningsloven som er fattet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, kan påklages til Klima- og miljødepartementet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2019

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innehar en direktoratsrolle for flere departementer. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fatter vedtak etter både forurensningsloven og strålevernloven. Det er derfor presisert i denne bestemmelsen at det er klager på vedtakene som er fattet i medhold av forurensningsloven, som går til Klima- og miljødepartementet.