Hopp til hovedinnhold

§ 69 Enkeltvedtak

Energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, tilsynsmyndighetene som nevnt i § 67 eller den de gir myndighet kan fatte de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser som er gitt i denne forskriften og utfyllende forskrifter, med de presiseringene som går fram av § 67.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Hovedsakelig vil enkeltvedtak treffes av Havindustritilsynet, Miljødirektoratet og Helsetilsynet i Rogaland, og ikke av departementene.
Om administrative reaksjoner ved de enkelte helseprofesjonsutøveres overtredelser av bestemmelser som retter seg mot helsepersonell, vises til helsepersonelloven kap. 11. Av § 5 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) følger at hvis virksomhet innen helsetjenesten drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene. Denne påleggsmyndighet omfatter i prinsippet også operatørens med fleres virksomhet innen helsetjenesten i virksomheten. I praksis vil Helsetilsynets myndighetsutøvelse etter tilsynsloven § 5 og denne forskriften § 69 være koordinert.