Hopp til hovedinnhold

§ 68 Forskrifter

Havindustritilsynet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Mattilsynet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan på sine respektive ansvarsområder gi de forskriftene som er nødvendige for å utfylle denne forskriften, blant annet bestemmelser om
  1. styring av petroleumsvirksomheten med mer, herunder innhold i, oppfølging av og videreutvikling av styringssystem; materiale og opplysninger, blant annet bestemmelser om innhold, omfang, type, format og tidspunkt for innsending eller tilgjengelighet,
  2. utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten,
  3. utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten, og
  4. utforming og utrusting av landanlegg og utføring av aktiviteter på landanlegg.
Paragraf sist endret: 1. januar 2019

Bestemmelsen presiserer at kompetansen til å gi nærmere bestemmelser i forskrift ligger hos alle de relevante etatene på deres respektive myndighetsområder. Energidepartementet koordinerer arbeidet med regelverksutvikling etter denne forskriften og utfyllende forskrifter.
Energidepartementet vil vurdere om det er behov for særregler for petroleumsvirksomheten, og vil ved høringen av nye og reviderte forskrifter opplyse om de skal gjelde på norsk kontinentalsokkel. Departementet mener at andre ledd ikke innebærer økonomiske eller administrative konsekvenser i forhold til den ordningen som gjaldt inntil ikrafttredelse av denne forskriften.