Hopp til hovedinnhold

§ 62 Saksbehandling og taushetsplikt

Denne paragrafen gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø for petroleumsvirksomhet til havs.
Reglene i forvaltningsloven § 18 første ledd, kommer ikke til anvendelse ved søknad om utvinningstillatelse.
Opplysninger av enhver art som meddeles myndighetene i forbindelse med søknad om utvinningstillatelse, skal være underlagt taushetsplikt inntil utvinningstillatelsene til de aktuelle områder er tildelt. Deretter skal opplysningene være underlagt taushetsplikt i den utstrekning dette følger av forvaltningsloven i et tidsrom av 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c tredje ledd.
For opplysninger om geologiske, reservoartekniske og produksjonstekniske forhold i rapporter eller annet materiale som sendes offentlige myndigheter gjelder bestemmelser om taushetsplikt i forskrift til petroleumsloven § 85 tredje og fjerde ledd.
For øvrig kommer bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f til anvendelse for forvaltningsorganer som mottar eller behandler opplysninger eller materiale om petroleumsvirksomhet, dog slik at taushetsplikt bortfaller etter 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og § 13 c tredje ledd.
Bestemmelsene i denne paragrafen er ikke til hinder for at departementet gir generelle uttalelser om virksomheten, og heller ikke for utveksling av informasjon som forutsatt i enhetsregisterloven kapittel 6.
Bestemmelsen i denne paragrafen er heller ikke til hinder for utveksling av informasjon med Energidepartementet og Sokkeldirektoratet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

Nytt tredje ledd er tatt inn for å klargjøre at spesialregelen i forskrift til petroleumsloven for opplysninger om geologiske, reservoartekniske og produksjonstekniske forhold fra petroleumsvirksomheten til havs også gjelder for Havindustritilsynet i den grad tilsynet mottar slike opplysninger. Henvisningen til forskrift til petroleumsloven klargjør også at eventuelle endringer i taushetspliktens lengde som følge av Sokkeldirektoratets vedtak med hjemmel i § 85, legges til grunn når Havindustritilsynets taushetsplikt skal fastslås.