Hopp til hovedinnhold

§ 21 Samarbeid om beredskap til havs

Operatøren skal samarbeide med operatører i andre utvinningstillatelser for å sikre nødvendig beredskap på områdene helse, miljø og sikkerhet. Når særlige grunner tilsier det, kan Havindustritilsynet og Miljødirektoratet gi pålegg om og fastsette vilkår for slikt samarbeid, deriblant gi pålegg om at finansieringen skal være et kollektivt ansvar.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Paragrafen etablerer en plikt til samarbeid om beredskap som nevnt i forurensningsloven § 42 første ledd. Et forpliktende beredskapskapssamarbeid som er avtalt i felles beredskapsplaner, og bruk av felles beredskapsressurser som nevnt i første ledd gir det sikreste grunnlaget for å etablere, opprettholde og videreutvikle en beredskap mot akutt forurensning som kan ivareta risiko for forurensning både ved innretningen og i influensområdet for utslipp fra innretningen. Beredskapssamarbeidet er en viktig forutsetning for å optimalisere sammensetningen av beredskapsressursene, og bruken av disse.
Samarbeidet kan være avgrenset i forhold til geografi, tema og tid.