Hopp til hovedinnhold

§ 20 Samordning av beredskap til havs

Operatøren skal sikre at beredskapen er samordnet når det brukes flere innretninger eller fartøy samtidig.
Operatørens beredskapstiltak skal være egnet til å samordnes med offentlige beredskapsressurser.
Operatøren skal lede og koordinere innsatsen av beredskapsressursene ved fare- og ulykkessituasjoner, inntil eventuelt offentlige instanser overtar dette ansvaret.
Havindustritilsynet og Miljødirektoratet kan på sine respektive områder fastsette krav om at det skal være stasjonert beredskapsfartøy, deriblant luftfartøy, ved innretninger eller fartøy som deltar i petroleumsvirksomheten. Det kan fastsettes krav til de funksjonene som beredskapsfartøy skal kunne ivareta.
Paragraf sist endret: 1. juli 2013

Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten (den ansvarlige) skal etablere og videreutvikle en beredskap. Beredskapen skal omfatte tiltak for å møte identifiserte fare- og ulykkessituasjoner.
Kravet om å lede og koordinere i tredje ledd følger av petroleumsloven § 9-2, og innebærer at operatøren har ansvaret for å påse at nødvendige tiltak settes i verk for å hindre eller minske skadevirkningene av en fare- og ulykkessituasjon. Hvis deler av beredskapen ivaretas av andre aktører på vegne av operatøren, er operatøren likevel ansvarlig for beredskapen som beskrevet i tredje ledd.
Når det gjelder beredskap mot akutt forurensning, innebærer kravet i andre ledd at operatøren må sørge for at deres beredskapstiltak er egnet til å samordnes med Kystverkets beredskapsressurser. Kystverket har som forurensningsmyndighet ansvaret for et nasjonalt beredskapssystem mot akutt forurensning, jf. forurensningsloven § 43 tredje ledd. Samordning av beredskapstiltak med Kystverket inkluderer blant annet planer (som også synliggjør Kystverkets rolle ved statlig overtagelse av aksjonsledelsen), utstyr, samtrening og kompetanse. For å sikre at dette er tilfredsstillende ivaretatt, er dialog mellom operatøren og Kystverket nødvendig.
Kystverket fører tilsyn med den ansvarliges håndtering av en akutt forurensningshendelse. Videre kan Kystverket gi råd og yte bistand. Ved større tilfeller av akutt forurensning kan Kystverket overta ledelsen med å bekjempe forurensningen. En statlig overtagelse vil bli organisert i tråd med «Brodokumentet; Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningshendelser med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig», versjon 3, april 2019. Brodokumentet er utarbeidet i samarbeid med Norsk olje og gass.