Hopp til hovedinnhold

§ 6 Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a) Den ansvarlige:
Operatør og andre som deltar i virksomhet som er omfattet av denne forskriften, uten å være rettighetshaver eller eier av landanlegg.

b) Helsemessige forhold:
Forhold som vedrører helsetjeneste, helsemessig beredskap, transport av syke og skadde, hygieniske forhold, drikkevannsforsyning, produksjon og frambud av næringsmidler samt andre forhold av betydning for helse og hygiene. Det omfatter også kvalifikasjonskrav for og opplæring av personell for ivaretakelse av ovennevnte forhold.

c) Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen:
Hjemmelslovene og vedtak fattet i medhold av disse innenfor virkeområdet, jf. § 2, og helselovgivning som gjelder etter § 1-5 i petroleumsloven.

d) Innretning:
Installasjoner, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt.

e) Landanlegg:
Petroleumsanleggene på Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya, Nyhamna og tilknyttede rørledningssystemer, samt reservegasskraftverket på Nyhamna, gasskraftverk i Hammerfest, Skogn og Grenland og tilknyttede rørledningssystemer, herunder de delene av landanlegget som også faller inn under petroleumslovens definisjon av innretning, jf. petroleumsloven § 1-6.
Med rørledningssystemer menes rørledninger for transport av petroleum og andre fluider med tilhørende sikringssystemer, ventiler, sluser, korrosjonsbeskyttelsessystemer og annet utstyr.

f) Operatør:
Når aktiviteten er underlagt petroleumsloven: den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.
Utenfor petroleumslovens virkeområde: den som på eiers vegne forestår den daglige ledelse av virksomheten.

g) Petroleumsvirksomhet:
All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.

h) Rettighetshaver:
Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltaker.

i) Sikkerhetssone:
Et geografisk avgrenset område med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, det vil si fartøy som ikke inngår i rettighetshaverens petroleumsvirksomhet eller som ikke er gitt full eller begrenset adgang av myndigheter eller rettighetshavere, deriblant også luftfartøy.
Med mindre Kongen bestemmer noe annet, strekker sonen seg fra havbunnen til maksimalt 500 meter over høyeste punkt på en innretning i vertikalplanet. Horisontalt strekker sonen seg 500 meter ut fra innretningens ytterpunkter, der denne til enhver tid befinner seg.
Sonen begrenser ikke aktivitet som er særskilt tillatt etter petroleumsloven eller som er utøvelse av offentlig myndighet.

j) Oppholdsperiode:
Med oppholdsperiode som nevnt i denne forskriften kapittel VI, menes det tidsrommet en arbeidstaker oppholder seg i sammenheng på innretninger eller fartøy som omfattes av denne forskriften.
Paragraf sist endret: 24. mai 2013

Til bokstav a Den ansvarlige
Begrepet ”den ansvarlige” er nærmere beskrevet i veiledningen til § 7.

Til bokstav c Helse- miljø og sikkerhetslovgivingen
Begrepet omfatter også blant annet forskrifter til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013.
De helselovene som særlig er aktuelle er legemiddelloven, matloven og lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, foruten de lovene som gjøres gjeldende i medhold av § 5. Disse lovene retter seg i like stor grad mot andre, for eksempel helsepersonellet, som den ansvarlige i ulike deler av virksomheten.

Til bokstav d Innretning
Definisjonen av innretning er den samme som i petroleumsloven, jf. loven § 1-6 bokstav d med merknader, men den er tatt inn siden arbeidsmiljøloven bruker begrepet på en noe annen måte.
Det presiseres at blant annet frittliggende brønnkonstruksjoner av ulike typer som er plassert på havbunnen, for eksempel undervannsproduksjonsanlegg med blant annet brønnhode, ventiltre og brønnramme, hører inn under innretningsbegrepet. Det samme gjelder utstyr i brønnen og selve brønnen. Det vil si at dersom det ikke framgår noe annet av sammenhengen, vil krav til innretning også gjelde for det nevnte utstyret med mer.
For beskrivelse av fartøy som ikke faller inn under definisjonen av innretning, se rammeforskriften § 4 med veiledning.

Til bokstav e Landanlegg
Begrepet ”landanlegg” er brukt som et samlebegrep for petroleumsanlegg på land som omfattes av denne forskriften og utfyllende forskrifter. Begrepet omfatter både landanlegg som er omfattet av petroleumsloven og landanlegg som faller utenfor petroleumslovens virkeområde. Forskriften omfatter selve anlegget for utvinning og/eller utnyttelse av petroleum og systemer, anlegg og aktiviteter som er integrert med landanlegget eller har en naturlig tilknytning til dette. Forskriften omfatter også andre systemer, anlegg og aktiviteter som benyttes til industriformål innenfor ”gjerdet” til de aktuelle landanleggene.
Med rørledningssystemer menes rørledningssystemer for ilandføring av petroleum fra sokkelen til landanleggene samt rørledningssystemer som transporterer andre fluider i forbindelse med drift av innretninger på sokkelen, rørledningssystemer for eksport av gass fra landanleggene til kontinentet, eventuelt via innretning på sokkelen, og rørledningssystem for transport av petroleum mellom landanlegg som er omfattet av denne forskriften.

Til bokstav f Operatør
Definisjonen av operatør er hentet fra petroleumsloven da begrepet ikke er nyttet på samme måte i de andre hjemmelslovene. Operatørbegrepet er utvidet til også å omfatte den som står for den daglige ledelse av landanlegg som ligger utenfor petroleumslovens virkeområde.

Til bokstav g Petroleumsvirksomhet
Begrepet petroleumsvirksomhet dekker ikke landanlegg for utnyttelse av petroleum som ikke er nødvendig for eller utgjør en integrert del av utvinning eller transport av petroleum. Dette innebærer at for eksempel gasskraftverk som har som eneste formål å levere energi til nettet eller til landbasert industrivirksomhet, og råoljeraffineri, hvor utvunnet petroleum kan leveres for prosessering til dette eller et annet raffineri, faller utenfor definisjonen av petroleumsvirksomhet. Jf. også merknaden til petroleumsloven § 1-4 i Ot. prp. nr. 46 (2002-03) side 10.

Til bokstav h Rettighetshaver
Definisjonen av rettighetshaver er hentet fra petroleumsloven. Begrepet er ikke nyttet på samme måte i de andre hjemmelslovene.

Til bokstav i Sikkerhetssone
Sikkerhetssone som definert i denne paragrafen, strekker seg fra havbunnen til 500 meter over høyeste punkt på en innretning i vertikalplanet. Horisontalt strekker sonen seg 500 meter ut fra innretningens ytterpunkter, der denne til enhver tid befinner seg. Med ytterpunkter menes enhver del av innretningen, deriblant stigerør til det punkt dette møter havbunnen. I forbindelse med sikkerhetssoner regnes ikke anker og ankerfeste som en del av innretningen. Det vises til kapittel VIII.