Hopp til hovedinnhold

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å
  1. fremme et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet i virksomhet som omfattes av denne forskriften,
  2. oppnå systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene og nå målene som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,
  3. videreutvikle og forbedre nivået for helse, miljø og sikkerhet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Dette er en fellesforskrift for Energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og den dekker således flere lovområder. Det vises til formålsbestemmelsene i hjemmelslovene, særlig i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og petroleumsloven.
Teknologiutvikling medfører blant annet at det blir en stadig tettere integrering av petroleumsanleggene på land og til havs. Landanleggene får en større betydning sett i et helhetlig utvinningsperspektiv. Stadig flere operasjoner på sokkelen blir overvåket eller fjernstyrt fra land, og arbeidsplasser flyttes fra eller deles mellom land og sokkel. Denne utviklingen illustrerer behovet for et felles regelverk og samordnet myndighetsoppfølging av operatørs styring av virksomheten, uavhengig av om den foregår på land eller i havet.
Forskriften danner grunnlaget for et slikt samordnet regelverk og tilsyn på området helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, se § 2 med veiledning.
Denne forskriften og de utfyllende forskriftene skal i størst mulig grad også, gjennom veiledninger, gi en oversikt over det regelverket som regulerer helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Det er likevel grunn til å gjøre oppmerksom på at det er vanskelig i denne sammenhengen å gi en helhetlig oversikt over produktkontrolloven med forskrifter eller forskrifter gitt i medhold av forurensningsloven som også gjelder virksomheten. Det skjer mye på disse områdene, og deler av dette regelverket oppdateres oftere enn det foreliggende felles helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket.
Det vises videre til forskrifter til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013. Forskriftene gjelder også i petroleumsvirksomheten direkte, med de presiseringer og begrensninger som fremgår av den enkelte forskrift. Kravene i disse forskriftene må ivaretas som en integrert del av kravene i det helhetlige helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket for petroleumsvirksomheten. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
Det følger av hjemmelslovene, med noe ulik formulering, at nivået for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten skal være i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet til enhver tid.
Se også nærmere omtale av begrepet helse, miljø og sikkerhet i veiledningen til § 2.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at helsebegrepet i denne sammenhengen er gitt et vesentlig annet innhold enn det som følger av helsebegrepet hjemlet i arbeidsmiljøloven. Helsebegrepet omfatter her også hele helselovgivningen, jf. også veiledningen til § 2.
Forskriften omfatter sikkerhet, arbeidsmiljø, helse, ytre miljø og økonomiske verdier (deriblant produksjons- og transportregularitet). Tiltak iverksatt på ett av disse områdene vil normalt også ha positiv virkning på de andre områdene. I den grad tiltak skulle komme i konflikt, må hensynet til menneskers liv og helse veie tyngst.