Hopp til hovedinnhold

§ 21 Tilsynsmyndighet med mer

Havindustritilsynet fører tilsyn med at de kravene som er gitt i sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.
Havindustritilsynet fatter de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser som er gitt i denne forskriften. Enkeltvedtak som er fattet av Havindustritilsynet i medhold av denne forskriften, kan påklages til Energidepartementet.
Havindustritilsynet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften når det foreligger særlige forhold. Dersom unntaket kan ha betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet, skal en uttalelse fra arbeidstakernes tillitsvalgte legges ved søknaden om unntak.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

For kommentarer om unntak vises det til veiledningen til rammeforskriften § 70.