Hopp til hovedinnhold

§ 15 Sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetssystemer

Innretninger skal være utstyrt med nødvendige sikkerhetsfunksjoner som til enhver tid kan
  1. oppdage unormale tilstander
  2. hindre at unormale tilstander utvikler seg til fare- og ulykkessituasjoner
  3. begrense skadene ved ulykker.
Det skal fastsettes krav til ytelsen for sikkerhetsfunksjoner.
Status for aktive sikkerhetsfunksjoner skal være tilgjengelig i kontrollrommet.
Det skal fastsettes på forhånd hvilke tiltak og begrensninger som er nødvendige for å opprettholde sikkerhetssystemers barrierefunksjon ved overbroing, utkopling eller annen svekkelse. De kompenserende tiltakene skal settes i verk så raskt som mulig når slik svekkelse oppstår.
Status for sikkerhetssystemer skal være kjent for relevant personell til enhver tid.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Med sikkerhetsfunksjoner som nevnt i første ledd, menes tekniske barriereelementer som skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader eller ulemper. Sikkerhetsfunksjoner kan deles inn i aktive og passive.
For utforming av aktive sikkerhetsfunksjoner som nevnt i første ledd, bør standardene IEC 61508 og ISO 13849 legges til grunn. For at de aktive sikkerhetsfunksjonene til enhver tid skal kunne ivareta sine funksjoner som nevnt i første ledd, bør disse utformes slik at de kan prøves og vedlikeholdes uten at funksjonenes ytelse svekkes.
For å fastsette ytelsen for sikkerhetsfunksjoner som nevnt i andre ledd, bør standarden IEC 61508 brukes der elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer brukes i oppbyggingen av funksjonene.
Med sikkerhetssystem som nevnt i fjerde ledd, menes tekniske barriereelementer som er realisert i et felles system. Kravet i fjerde ledd innebærer at tiltakene og begrensningene skal føre til en risikoreduksjon som er relevant, og som står i forhold til de barrierefunksjonene som blir berørt. For å oppfylle kravene til tiltakene og begrensningene bør standardene IEC 61508-1 kapittel 7.7 og IEC 61508-2 kapittel 7.6 brukes for elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske sikkerhetssystemer.