Hopp til hovedinnhold

§ 14 Utforming og bruk av innretninger

Rammeforskriften § 45 om utbyggingsløsninger, 47 om plassering av innretninger, trasévalg og 49 om bruk av innretninger gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Innretninger skal baseres på robuste og enklest mulige løsninger og utformes slik at
  1. muligheten for menneskelige feilhandlinger begrenses
  2. de eller det kan opereres, prøves og vedlikeholdes uten fare for personellet og med lavest mulig risiko for forurensning
  3. de eller det er egnet for bruk og i stand til å motstå de lastene de eller det kan bli utsatt for under drift.
Bruk av innretninger og deler av dem skal være i henhold til krav som er fastsatt i og i medhold av sikkerhetslovgivningen og eventuelle tilleggsbegrensninger som følger av fabrikasjon, installering og ferdigstilling. Bruken skal til enhver tid være i samsvar med innretningens tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet.
Ved setting av begrensninger for aktivitetsnivået på innretningen skal det også tas hensyn til status for utføring av vedlikehold.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

For kommentarer til bestemmelsens første ledd vises det til veiledningen til rammeforskriften § 45, 47 og 49.
For utforming som nevnt i andre ledd, bør NORSOK U-001 og ISO 13628 brukes for undervannsanlegg.
Med status som nevnt i fjerde ledd, menes blant annet etterslepet av forebyggende vedlikehold og det utestående korrigerende vedlikeholdet.