Hopp til hovedinnhold

§ 12 Samtykke til enkelte aktiviteter

Operatøren må i tilstrekkelig tid før planlagt start sende inn søknad om samtykke til Havindustritilsynet. Søknaden om samtykke kan omfatte flere aktiviteter som naturlig hører sammen.
Havindustritilsynet kan bestemme ved enkeltvedtak at operatøren skal innhente samtykke fra Havindustritilsynet før visse aktiviteter settes i gang, deriblant gi bestemmelser om dokumentasjonen som skal følge med søknad om samtykke. Havindustritilsynet kan ved enkeltvedtak avgrense samtykket til å gjelde enkelte trinn eller faser.
Dersom forutsetningene for samtykkene som er gitt i medhold av denne paragrafen, endres vesentlig, kan Havindustritilsynet kreve at operatøren henter inn et nytt samtykke før aktivitetene føres videre.
Operatøren må ha samtykke
  1. før innretninger eller deler av disse tas i bruk
  2. før utføring av større ombygginger eller endring av bruksformål hvis ikke disse er dekket i godkjent plan for utbygging og drift og særskilt tillatelse til anlegg og drift
  3. før vesentlige endringer i aktiviteter som følge av nye krav eller tillatelser fra andre myndigheter
  4. før gjennomføring av leteboringer.
  5. Før gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner til havs.
Søknaden om samtykke skal så langt det passer inneholde opplysninger som nevnt i styringsforskriften § 26 og opplysninger som nevnt i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 5-2.
Havindustritilsynet kan stille andre krav til dokumentasjon.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

Bestemmelsen supplerer forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 5-2 om samtykke til injeksjon og lagring av CO2 ved å stille krav til hvilke aktiviteter det skal søkes samtykke om. Tilstrekkelig tid innebærer nødvendig tid for å behandle søknader om samtykke og eventuelle klager før planlagt dato for oppstart av aktiviteten. Normal saksbehandlingstid er ni uker. Andre frister bør avklares med Havindustritilsynet i det enkelte tilfellet. Hvis fristene ikke overholdes, kan en ikke regne med at søknaden blir behandlet innen ønsket dato.
Opplysninger i søknaden om samtykke som nevnt i femte ledd, er i denne forskriften avgrenset til sikkerhet og arbeidsmiljø.
For øvrige kommentarer til samtykker og innhold i søknader vises det til veiledningen til styringsforskriften § 25 og 26.