Hopp til hovedinnhold

§ 11 Forhold som gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø i plan for utbygging og drift av undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO2 og særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport

I tillegg til redegjørelsen som kreves etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 4-6 og 6-2, skal planen for utbygging og drift av undersjøiske reservoarer til injeksjon og lagring av CO2 og særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport omfatte en redegjørelse for forhold som er av betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø som nevnt i rammeforskriften § 27.
Det skal gjøres rede for konsekvenser for brønnbarrierene til eksisterende brønner i lagringskomplekset for CO2.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Bestemmelsen utdyper forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 4-5 om plan for utbygging og drift av undersjøiske reservoarer til injeksjon og lagring av CO2 og 6-1 om særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger ved å stille utfyllende krav til de dokumentene som er relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø, og som skal følge med planene. Bestemmelsen er harmonisert med tilsvarende dokumentasjonsbestemmelser i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 4-6 og 6-2. Blant annet sies det uttrykkelig i disse bestemmelsene at dokumentasjonen skal tilpasses utbyggingen eller prosjektets omfang. Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD) kan benyttes så langt det passer.
Med eksisterende brønner menes brønner som er i bruk og midlertidig eller permanent forlatte brønner. Med lagringskompleks menes lagringslokalitet og de geologiske omgivelsene som kan ha betydning for sikkerheten ved lagringen.
For å vurdere brønnbarrierene til eksisterende brønner ved lagring av CO2 bør DNVGL-RP-J203 Section 7 og ISO 27914 kapittel 7.6 brukes.
For øvrige kommentarer til bestemmelsen vises det til veiledningen til rammeforskriften § 27.