Hopp til hovedinnhold

§ 4 Definisjoner

I denne forskriften menes med

 1. aktivitetsforskriften,
  forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten med endringer


 2. den ansvarlige,
  operatør og andre som deltar i virksomhet som er omfattet av denne forskriften, uten å være rettighetshaver


 3. injeksjon,
  injeksjon av CO2 i undersjøiske reservoarer, deriblant boring av injeksjonsbrønner, injisering, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for injeksjon


 4. innretning,
  installasjoner, anlegg og annet utstyr for utnyttelse av undersjøisk reservoar til lagring av CO2, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer CO2 i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt


 5. innretningsforskriften,
  forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten med endringer


 6. operatør,
  den juridiske (privat eller offentlig) person som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av transport og utnyttelse av undersjøisk reservoar til lagring av CO2


 7. rammeforskriften,
  forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg med endringer


 8. rettighetshaver,
  fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen innehar en tillatelse til undersøkelse, leting eller utnyttelse av undersjøiske reservoar til lagring av CO2, eller til anlegg og drift av innretninger for transport av CO2. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen, kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltaker


 9. sikkerhetslovgivningen,
  hjemmelslovene og forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen og vedtak som er fattet i medhold av disse innenfor virkeområdet, jf. § 2


 10. styringsforskriften,
  forskrift 29. april 2010 nr. 611 om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg med endringer


 11. utnyttelse,
  all virksomhet knyttet til lagring og overvåkning (monitorering) av CO2 i undersjøiske reservoarer, herunder utbygging, injeksjon av CO2 og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av CO2 i bulk med skip


 12. teknisk og operasjonell forskrift,
  forskrift 29. april 2010 nr. 612 om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer med endringer

 13. transport,
  skiping av CO2 i rørledning samt bygging av rørledning, plassering, drift og bruk av innretning for transport.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Til bokstav c om injeksjon
Definisjonen av injeksjon er den samme som i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 1-6 bokstav h.

Til bokstav d om innretning
Definisjonen av innretning er den samme som i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 1-6 bokstav i.
Det presiseres at blant annet frittliggende brønnkonstruksjoner av ulike typer som er plassert på havbunnen med blant annet brønnhode, ventiltre og brønnramme, hører inn under innretningsbegrepet. Det samme gjelder for utstyr i brønnen og selve brønnen. Det vil si at dersom det ikke framgår noe annet av sammenhengen, vil krav til innretninger også gjelde for dette utstyret med mer.
Med rørledninger menes rørledninger for transport av CO2 og andre fluider med tilhørende sikringssystemer, ventiler, sluser, korrosjonsbeskyttelsessystemer og annet utstyr.

Til bokstav f om operatør
Definisjonen av operatør er den samme som i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 1-6 bokstav r.

Til bokstav h om rettighetshaver
Definisjonen av rettighetshaver er den samme som i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 1-6 bokstav u.

Til bokstav k om utnyttelse
Definisjonen av utnyttelse er tilpasset denne forskriftens virkeområde med utgangspunkt i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 1-6 bokstav t.

Til bokstav m om transport