Hopp til hovedinnhold

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for leting etter og utnyttelse av undersjøiske reservoarer for lagring av CO2 og transport av CO2 til slike reservoarer i områder som er underlagt norsk jurisdiksjon. Forskriften gjelder også for transport av CO2 og utnyttelse av undersjøiske reservoarer til lagring av CO2 i og utenfor riket og norsk kontinentalsokkel når det følger av folkeretten eller av overenskomst med fremmed stat.
Forskriften gjelder for utstyr og systemer for injeksjon. Dette omfatter utstyr og systemer som er nødvendige for drift og vedlikehold av rørledninger samt utstyr og systemer for å overvåke injeksjonsbrønner og nød- og sikkerhetssystemer i tilknytning til rørledninger og injeksjonsbrønner, avgrenset til utløpet av CO2-brønnens injeksjonsrør.
Undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, og utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel som ledd i petroleumsvirksomheten, reguleres av petroleumsloven (lov 29. november 1996 nr. 72) med tilhørende forskrifter.
Forskriften gjelder ikke for Svalbard.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Generelt om virkeområdet
Forskriften gjelder for sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO2 i undersjøiske geologiske formasjoner på kontinentalsokkelen.
Myndighetsansvaret for håndtering av CO2 på land ved fangstanleggene og ved eventuell mellomlagring før transport i rørledning til deponering i sjøen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Havindustritilsynet har ansvaret for transporten i rørledningen fra oppstrøms av eksportpumpen og nedstrøms til utløpet av CO2-brønnens injeksjonsrør. Den geografiske grensegangen mellom myndighetenes ansvarsområder vil bli nærmere fastsatt i samarbeidsavtalen mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Havindustritilsynet.
Transport og injeksjon av CO2 i undersjøiske geologiske formasjoner på kontinentalsokkelen har mange likhetstrekk med petroleumsvirksomheten. Dette gjelder blant annet virksomhet knyttet til boreaktivitet, utbygging og injeksjon av CO2 i geologiske formasjoner, anlegg og drift av rørledninger for CO2 og avslutning av lagringsstedet. Reguleringen av sikkerhet og arbeidsmiljø er således basert på de samme prinsippene som legges til grunn i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten, tilpasset til de risikoforholdene som CO2-transport og injeksjon representerer.
Forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen legger til rette for et ressursforvaltningssystem for transport og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til injeksjon og lagring av CO2. Systemet svarer i stor grad til det som gjelder for petroleumsvirksomheten. Kravene til sikkerhet i forskriften, sammenholdt med denne forskriften, danner et samlet reguleringsregime for sikkerhet og arbeidsmiljø ved CO2-transport og lagring.
Når transport og injeksjon av CO2 er en del av petroleumsvirksomheten, reguleres dette av petroleumslovgivningen, deriblant HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.
Sikkerhetsbegrepet i denne forskriften skal forstås på samme måte som i petroleumsloven. Forskriften omfatter også arbeidsmiljøet, som etter arbeidsmiljøloven er et samlebegrep for alle faktorer i arbeidssituasjonen som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Innholdet i begrepet går fram av arbeidsmiljøloven § 1-1. I tillegg til sikkerhet for helse, for eksempel med hensyn til fysiske, kjemiske, biologiske og ergonomiske faktorer, omfatter begrepet også psykiske påvirkninger og velferdsmessige forhold. De viktigste arbeidsmiljøfaktorene er nevnt i arbeidsmiljøloven kapittel 4. Se særlig arbeidsmiljøloven § 4-1 som stiller krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For nærmere omtale av dette kravet vises det til Ot. prp. nr. 3 (1975-76), Innst. O. nr. 10 (1976-77) og Ot.prp. nr. 49 (2004-05).
Rørledninger
Forskriften gjelder for rørledningssystemer som omfattes av forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.
Innenlands rørledningssystemer for distribusjon av CO2 faller ikke inn under denne forskriftens virkeområde.