Sikkerhetsbegrepet, slik det er definert i Petroleumsloven, viser sammenhengen mellom sikkerhet og arbeidsmiljø og vern av det ytre miljø.

Petroleumsvirksomheten skal ivareta hensynet til sikkerhet for personell, miljø og de økonomiske verdier innretninger og fartøyer representerer, herunder driftstilgjengelighet.

Petroleumsloven § 10-1

Sikkerhet forebygger forurensning

En farlig tilstand, uønsket hendelse eller ulykke forebygges på samme måte uavhengig av om den kan føre til skade på mennesker, akutt forurensning og/eller tap av økonomiske verdier. Sikkerhetsarbeid og ulykkesforebygging verner derfor om ulike verdier og er et positivt bidrag også for det ytre miljø.

Petroleumstilsynets oppgaver påvirkes i tillegg av det som gjøres for å verne om det ytre miljø. Selskapene setter i gang en rekke tiltak for å tilpasse seg nye miljøkrav og mer klimavennlig teknologi. Det er vårt ansvar å vurdere effekten av slike tiltak for sikkerhet og arbeidsmiljø, kompensere om nødvendig, og arbeide for at mulige synergier utnyttes.

Havindustritilsynets miljøstrategi

  • Utnytte synergier når miljøhensyn tjener sikkerhet og arbeidsmiljø.

  • Forebygge konflikter mellom ulike hensyn.

  • Kompensere når miljøhensyn har negative konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø.