Arbeidstakere kan utsettes for en rekke farer i arbeidsmiljøet, for eksempel:

  • Helsefarlige kjemikalier
  • Tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger
  • Støy og vibrasjoner
  • Mobbing
  • Belastninger knyttet til endringsprosesser

Gjennom god styring kan de farlige faktorene håndteres, slik at de ikke utgjør en uakseptabel risiko for arbeidstakernes helse.

Regelverket gir føringer for hvordan risiko skal reduseres. Tekniske forebyggende tiltak skal for eksempel prioriteres foran personorienterte. Det betyr at framfor å benytte hørselvern, som er en svak barriere mot hørselsskade, skal det primært iverksettes tekniske tiltak for å redusere støynivået.

Arbeidsmiljøloven, med noen unntak, og flere av Arbeidstilsynets forskrifter, gjelder for petroleumsvirksomheten. For virksomheten til havs gjelder ikke Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid – her finnes det egne bestemmelser i Rammeforskriften, se kapittel 6, Særregler etter arbeidsmiljøloven til havs.

Vi har samme rolle som Arbeidstilsynet har på land. Fordi vi også er et storulykkestilsyn, blir det lagt stor vekt på den betydning arbeidsmiljøet kan ha for storulykkesrisiko.

Et godt arbeidsmiljø er viktig i seg selv, men er også en viktig forutsetning for å opprettholde en lav storulykkesrisiko. For å forstå årsaker til storulykker - og dermed kunne iverksette effektive tiltak - må de faktorene som er gjensidig avhengig av hverandre, teknologi, styringssystemer, organisering, mennesker og kultur, ses i sammenheng.

Menneskelige faktorer er en viktig fagdisiplin som utgjør et bindeledd mellom arbeidsmiljøforhold og storulykkesrisiko.