Varsling av hendelser

Telefon: 51 87 32 00

Varsling av fare- og ulykkessituasjoner

Hva er varslingspliktig? 

Vi skal varsles per telefon ved hendelser som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne har ført til:

  • Alvorlig og akutt skade
  • Akutt livstruende sykdom
  • Alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare
  • Akutt forurensning

Varselet skal bekreftes skriftlig.

Hvis hendelsene som nevnt over er av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til oss første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.

Se også styringsforskriften § 29 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner

Vår oppfølging 

Avhengig av alvorlighetsgrad følger vi opp fare- og ulykkessituasjoner innen vårt myndighetsområde. Vårt tilsyn kan gjennomføres i form av vår egen selvstendige gransking, oppfølging av operatørens system for å følge opp hendelser eller ved saksbehandling av operatørselskapenes granskingsrapporter som er innsendt på forespørsel fra oss.

Vi har en beredskapsvaktordning som sikrer at etaten blir varslet om fare- og ulykkessituasjoner og kan varsle videre andre involverte myndigheter i henhold til etablerte avtaler.

Krav om egne undersøkelser 

Den ansvarlige (operatørselskap, entreprenør eller arbeidsgiver) har etter regelverket et ansvar for å undersøke nærmere definerte hendelser og ulykker i egen virksomhet.

  • Krav til arbeidsgivers registrering av skader og sykdommer fremgår av aml § 20.
  • Krav til registrering og undersøkelser av hendelser etter styringsforskriften innebærer at den ansvarlige skal iverksette undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner.

Registreringsplikten etter styringsforskriften går dermed lenger enn arbeidsmiljøloven. I tillegg til at hendelser skal registreres krever denne bestemmelsen at hendelser skal undersøkes og granskes av ”den ansvarlige”.