I notatet tar vi opp sentrale temaer sett fra vår side, med utgangspunkt i blant annet innspill fra næringen. Notatet er ment å bidra til en forbedring av praksis, innenfor rammene av dagens regelverk.

Ved å presisere at risiko er konsekvensene av virksomheten, med tilhørende usikkerhet, ønsker vi å unngå at viktige beslutninger tas på for tynt grunnlag.

Vi må utvide horisonten og ta inn over oss at det er en del overraskelser som kan inntreffe dersom situasjonsforståelsen vår er for snever. Usikkerhet må i større grad tas inn i risikoanalysene. Selskapene må systematisere og synliggjøre hva de vet og ikke vet.

Det er næringen som til syvende og sist er ansvarlige for sikkerheten. Alle parter i petroleumsvirksomheten bør kontinuerlig refelktere over sin tilnærming og identifisere forbedringsbehov som fører til konkrete tiltak og økt sikkerhet.

Hovedpunkter i notat om risikostyring

Notatet «Integrert og helhetlig risikostyring i petroleumsindustrien» har følgende hovedpunkter:

  • Risikostyringen kan kun fungere etter hensikten når den integreres i de øvrige beslutningsprosessene.
  • Før beslutninger fattes skal problemstillinger om helse, miljø og sikkerhet være tilstrekkelig belyst. Å ta hensyn til usikkerhet inngår i dette.
  • Krav til robusthet er sentralt fordi endringer og overraskelser kan oppstå.
  • Kunnskap, involvering, forpliktelse og engasjement for sikkerhet må være en kjerneverdi. Dette må forme beslutningene i alle ledd av organisasjonen.

Vi oppfordrer partene til aktiv bruk av notatet i selskapene og mellom selskaper. Spesielt bør ledere og beslutningstakere bruke notatet som et innspill i sitt arbeid med risikostyring.