Temaheftet "HMS og kultur" gir innfallsvinkler til å forstå begrepet og innspill til hvordan kravet om god HMS-kultur kan innfris.

Forutsetninger for god HMS-kultur er

  • at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ikke kan ses løsrevet fra hverandre
  • at det er god balanse mellom individets selvstendige ansvar i HMS-arbeidet og virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold.

Heftet gir ingen fasit, men er ment å være et hjelpemiddel for næringen i arbeidet med å forbedre HMS-kulturen.

Blant annet peker vi på viktigheten av å se ulike HMS-tiltak i sammenheng, ha et systematisk og kritisk blikk på egne HMS-aktiviteter, fokusere sterkere på "H-en" og "M-en" og jobbe kontinuerlig for å bedre HMS-nivået, ikke bare satse på skippertak.

Denne publikasjonen finnes i dag kun som nedlastbar PDF, se vedlegg.