Gjennom tilsyn, granskinger og kartlegging av risikonivå i petroleumsvirksomheten er det avdekket store forskjeller mellom aktørene med tanke på forståelse, og derfor også etterlevelse, av forskriftenes krav knyttet til barrierestyring.

Som en konsekvens av dette har vi også identifisert en rekke avvik av sikkerhetsmessig betydning, noe vi har fulgt opp gjennom vårt tilsyn.

Oppfølgingen har synliggjort et behov for å gjøre forskriftskravene knyttet til barrierestyring lettere tilgjengelig og samtidig orientere om hvordan vi setter kravene i forskriftene og veiledningstekster i sammenheng med innholdet i relevante standarder.

Dokumentet inngår imidlertid ikke som en del av det formelle petroleumsregelverket.