Spørsmål

Jeg har noen spørsmål om arbeidstid og overtidsarbeid.

Når vi kommer ut, får vi tildelt en arbeidstid som starter kl. 07.00 og slutter kl. 19.00, altså 12 timer.

Mine tenkte tilfeller er etter den ordinære arbeidstiden på 12 timer og er som følger:

 1. Du blir purret ut kl. 21.00 om kvelden og jobber til 23.00, har en times pause og jobber fra 24.00 til 02.00.
 2. Etter ordinær tid på 12 timer blir du purret ut på overtid, jobber fra kl. 21.00 til 22.00, har en times pause, jobber fra 23.00 til 24.00, har en ny times pause og jobber deretter fra 01.00 til 02.00.
 3. Etter ordinær tid på 12 timer blir du purret ut på overtid, starter jobben kl. 24.00 og jobber til 04.00. 

Er det lov å jobbe slik? Er det lov å dele opp de fire timene som beskrevet ovenfor?

 • Hvordan teller man timer når man jobber som beskrevet ovenfor?
 • Sier regelverket noe om hvor mange timer hvile man må ha etter å ha jobbet overtid?
 • De fire timene som er lov å jobbe overtid, kan man starte på dem når man vil på døgnet etter ordinær arbeidstid?
 • Det er litt uenighet om hvordan man teller overtidstimer. Hvordan gjøres det?
   

Jeg har også et spørsmål om utreisedagen.

Det er mange som reiser hjemmefra om morgenen og ikke kommer ut før på ettermiddagen, der de går rett på nattskift. Her er altså enkelte arbeidstakere oppe i 24 timer før de får sove. Vi snakker om sikkerhet, men kan vel ikke si at 12 timers reise med påfølgende jobb i 12 timer uten søvn er sikkert.

Hva sier regelverket om utreise og hvile?

Svar

I din henvendelse stiller du spørsmål om overtidsarbeid og om mangel på hvile etter utreise før nattskift.

Overtid

Du skisserer tre tenkte tilfeller med overtidsarbeid etter ordinært 12 timers skift fra 0700 til 1900, og spør om disse er lovlige. Svarene gis i henhold til følgende bestemmelser:

Rammeforskriften (rf)

Aktivitetsforskriften (af)

Arbeidsmiljøloven (aml)

 • § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet, andre ledd m.fl.
 • § 10-6 Overtid  

I en vurdering av arbeidstidsordninger og eventuelle belastninger knyttet til disse, må man foreta en samlet vurdering basert på arbeidstidsbestemmelsene og andre relevante krav som aml § 4-1 og af § 33;

 • aml § 4-1:  Arbeidsmiljøet ..... skal være fullt forsvarlig ... som kan virke inn på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden ......
 • af §33: Arbeidet skal planlegges slik at… arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile.
 • aml § 10-6: Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke ..

Derfor må nedenfornevnte tilfeller vurderes mot dette.

Tilfelle 1: Etter ordinært skift blir du purret ut kl 2100 og arbeider til 2300. Du har så en times pause og arbeider deretter fra 2400 til 0200:

Dette kan være lovlig etter arbeidstidsbestemmelsene i rammeforskriften (rf) dersom det var antatt at arbeidet var ferdig etter de to første overtidstimene, og at det etter en time oppstod en ny situasjon slik at du måtte purres på nytt. I dette tilfellet har du arbeidet 4 timer overtid. Dette er derimot ikke lovlig dersom den times pausen var venting på at overtidsarbeidet skulle fortsette. Da må pausen regnes med som arbeidstid, og du har da arbeidet 5 timer overtid.

Du spør videre om regelverket sier noe om hvor mange timer hvile man må ha etter å ha jobbet overtid. Rf § 39 stiller krav om en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av et døgn, og rf § 41 om overtid sier “at den samlede arbeidstiden,medregnet overtid, skal ikke overskride 16 timer i døgnet”.

I tillegg sier rf § 40 om pauser at du har rett på en hvilepause som skal være på minst én time når arbeidstiden er tolv timer i døgnet. Hvilepauser skal regnes som arbeidstid. Disse bestemmel­sene betyr at du ikke nødvendigvis har krav på hvile etter overtidsarbeid. Du kunne like gjerne kalles ut til fire timers overtid fra 0300-0700 for så å gå rett på ditt ordinære 12 timers skift.

Tilfelle 2: Etter ordinært skift blir du purret ut til overtidsarbeid kl 2100. Du jobber en time til 2200 og har så en times pause, jobber deretter en time til fra 2300 til 2400. Du har så en ny times pause og jobber enda en time fra 01 00-0200:

Dette kan være lovlig på samme måte som i ditt første tilfelle, gitt at det etter hver arbeidsøkt var antatt at overtidsarbeidet var ferdig, men at situasjonen ble slik at du måtte purres på nytt. Gitt disse betingelsene, har du arbeidet tre overtidstimer, og du kunne bli purret ut til enda en times overtid før kl 0700. Er imidlertid pausene mellom arbeidsøktene venting på at arbeidet skal fortsette, blir overtids­arbeidet til sammen 5 timer fordi pausene da må regnes med som arbeidstid.

Tilfelle 3: Etter ordinært skift blir du purret ut på overtid kl 2400 og arbeider til 0400:

Gitt de samme vurderingene som i tilfellene over, kan dette være lovlig.

Svarene vi her har gitt deg om hvordan overtidstimer telles, er i henhold til regelverkskrav. Lokale avtaler eller tariffer kan imidlertid beskrive andre måter å telle timer på i forbindelse med avlønning.

Arbeid ved utreise

Du spør også om hva regelverket sier om hvile etter utreise før nattskift. Ifølge arbeidstidsbestemmel­sene i rammeforskriften er det fullt mulig å reise ut for å gjennomføre et fullt nattskift, men på samme måte som i de tre tilfellene ovenfor, kan det også i denne situasjonen vurderes om belastningen for den det gjelder er så stor at det må anses som brudd på aml § 4-1 og af § 33.