En storulykke vil, i tillegg til de menneskelige sidene, ha store samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Styring av storulykkesrisiko er derfor et område for spesiell oppmerksomhet for Sikkerhetsforum.

For å forstå årsaker til storulykker - slik at det er mulig å sette i gang effektive tiltak - må de faktorene som er gjensidig avhengig av hverandre; teknologi, styringssystemer, organisering, mennesker og kultur, sees i sammenheng.

Sikkerhetsforum vil:

  • Innhente kunnskap og erfaringer fra reelle storulykker og tilløp til storulykker
  • Bruke data fra RNNP (Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet) som grunnlag for tilnærmingen til styring av storulykkesrisiko
  • Ha storulykkesrisiko som hovedtema på møter i Sikkerhetsforum, og invitere inn de fagforum som jobber med storulykkerisiko i næringen, for å redegjøre for styring og kontinuerlig forbedring på området
  • Anerkjenne ledelsens sentrale rolle i å styre storulykkesrisiko. De beslutninger som selskapsledelsen tar i styring av virksomheten, kan bidra til robustgjøring eller forvitring av sikkerhetskritiske barrierer
  • Se på operasjonelle, administrative og tekniske barrierer for å styre storulykkesrisiko.

Se vedlagte referat, agenda og presententasjoner under.