Spørsmål

Rammeforskriften § 42 setter en begrensing for arbeid utover 14 dager på sokkelen.

Hos oss har det vært etablert en ordning hvor den enkelte får anledning til å arbeide inn fritid. I dag gjennomføres dette ved at den enkelte reiser ut på ekstratur midt i friperioden, som i dag er på fire uker.

Mange av våre medlemmer ønsker imidlertid å arbeide inn fritid i direkte tilknytning til den ordinære offshoreperioden på 14 dager, slik at denne oppholdsperioden utvides ved at man står i arbeid opptil tre uker i strekk.

  1. Er det mulig å gjennomføre en slik ordning innenfor reglene i forskriftene og arbeidsmiljøloven?
  2. Er det mulig for fagforeningene å inngå avtaler som tillater arbeid utover 14 dager, for så å ta disse ekstra dagene ut i fritid senere? Jf. aml § 10-6 siste ledd (12).
  3. Dersom dette er ulovlig, og dere får opplysninger om at slike ordninger benyttes, vil da arbeidsgiver bli pålagt å utbetale lønn i tråd med aml § 10-6? Jf. § 10-6 nest siste ledd (11).

Svar

Ifølge rammeforskriften § 42 skal oppholdsperioden ikke overstige 14 døgn. Ifølge andre ledd kan oppholdsperioden i særlige tilfeller utvides med opptil sju døgn. Når det gjelder hva som er særlige tilfeller, vises det til arbeidsmiljøloven (aml) § 10-6 første ledd. Her fremgår det imidlertid ikke en detaljert opplisting av hvilke tilfeller en kan arbeide overtid.  

Det som karakteriserer de tilfellene hvor det er adgang til overtid, og som er "særlige behov" etter rf § 42 andre ledd, er at dette er forhold hvor arbeidsgiver har økt arbeidskraftbehov, og hvor arbeidsgiver ikke selv kan planlegge tidspunktet for når han har dette økte arbeidskraftbehovet.

Det tilfellet som du stiller spørsmål om, forlenget oppholdsperiode for å innarbeide senere ønsker om fritid, har en noe annen karakter. Her er det ikke arbeidsgiverens økte behov for arbeidskraft som er problemstillingen, menarbeidstakerens ønske om å arbeide inn tid for at arbeidstakeren skal kunne ta fri i en periode hvor han av sosiale eller andre velferdsgrunner har behov for fri.

Selv om dette er en situasjon som i en viss grad kan planlegges av arbeidstakeren, har vi godtatt dette. Dette er forhold som medfører at arbeidstiden tilpasses den enkelte arbeidstakerens individuelle behov, og på den måten gjør arbeidssituasjonen bedre for den enkelte arbeidstakeren. Det er liten fare for misbruk av arbeidstakeren og uforsvarlig arbeidstid, siden det er arbeidstakerens behov som styrer arbeidstiden.

For at en forlengelse av oppholdsperioden i disse tilfellene skal være innenfor § 42 andre ledd, forutsettes det dogat arbeidsgiveren har vurdert at det for denne type arbeid og at det i den konkrete situasjonen vil være forsvarlig å forlenge oppholdsperioden. Det forutsettes også at forlengelsen gjelder en enkelt oppholdsperiode.

En kan ikke på denne måten lage en arbeidsplan med flere etterfølgende oppholdsperioder på over 14 dager. Ifølge rf § 42 andre ledd kreves det også at den konkrete forlengelsen er drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Den omstendighet at vi godtar forlengelse av en oppholdsperiode når dette er ønskelig for å innarbeide senere fritid for arbeidstakeren, innebærer ikke at vi godtar alle forlengelsene som arbeidstakeren anser ønskelig.

Vi har hatt konkrete tilfeller til vurdering hvor det er stilt spørsmål om det ikke er "særlige behov" når både arbeidsgiver og arbeidstakeren ønsker forlengelse av en oppholdsperiode, og de er av den formening at det er mest sikkerhetsmessig forsvarlig at det samme personellet forsetter eller avslutter en konkret arbeidsoperasjon ut over 14 dager.

Dersom vi åpnet opp for at en skulle kunne planlegge med mer enn 14 dagers oppholdsperiode, også i de tilfellene også arbeidstaker ønsker det, ville dette medføre en uthuling av bestemmelsen.

Du stiller videre spørsmål om det kan inngås avtaler etter aml § 10-6 tolvte ledd for å avtale forlengede oppholdsperioder, som følge av ønsket om å spare inn fritid. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om forlengelse av en oppholdsperiode i disse tilfellene, dersom det som fremgår overfor er oppfylt. Imidlertid vil vi ikke anse dette som en avtale etter § 10-6 tolvte ledd da den tid som arbeides ut over 14 dager i disse tilfellene, ikke vil være lovmessig overtid.