Spørsmål

I den nye paragrafen § 10a i innretningsforskriften er det beskrevet at kravet til utstyr som er viktig å ha i drift ved gasslekkasje, må ha beskyttelse tilsvarende sone 2-utstyr. Imidlertid har IEC 61892-7 kapittel 5.5.1 et strengere krav, da IEC krever utstyret godkjent for sone 1. Denne standarden er anbefalt brukt i veiledningen til § 47 om elektriske anlegg.

Siden forskriften nå har et eget krav om tennkildekontroll, vil vi anta at det har rang foran nevnte § 47, som blir henvist til generelt ved utforming av elektrisk anlegg. Vi ber om avklaring.

Svar

Innføringen av ny § 10a om tennkildekontroll er i hovedsak en følge av erfaringer og læring etter hendelser (Deepwater Horizon m. fl.). Tennkildekontroll er en viktig barrierefunksjon som skal bidra til å redusere sannsynligheten for antennelse ved lekkasjer eller utslipp av brennbare/eksplosjonsfarlige væsker og gasser (jamfør NORSOK S-001, kap. 14). Innretningsforskriften (og teknisk og operasjonell forskrift) § 10a setter minimumskrav til utstyr og sikkerhetssystemer, både av elektrisk og ikke-elektrisk art.

Målet med den nye § 10a er å få størst mulig likhet mellom kravene til flyttbare og faste innretninger og til elektrisk og ikke-elektrisk utstyr.

For flyttbare innretninger er det MODU CODE 2009 for mobile offshore drilling units kapittel 6.5.5 som har vært styrende for minimumskravet om sone 2-beskyttelse av utstyr som skal være i drift ved unormale situasjoner med gassky utover klassifiserte områder. For faste innretninger er NORSOK-001 kapittel 14 anbefalt brukt (veiledningen til § 10a).

Innenfor elektroområdet er det, som dere sier, korrekt at IEC-61892-7 kapittel 5.5.1 har et strengere krav. Kravet tilsier at utstyr som skal være i drift etter “switch-off”, skal være sertifisert for sone 1, jf.  - Any equipment which is alive after such switch-off ..., men det er noe uklart hvilket utstyr en her refererer til.

Innledningsvis i kapittel 5.5.1 står det imidlertid at “…utstyr som skal være i drift under en nødsituasjon, skal være i henhold til kravene fra relevant myndighet… “ (les Ptil).  Dermed er det if § 10a med veiledning som gjøres gjeldende for tennkildekontroll.

Rent konkret betyr dette at

  • Utstyr og sikkerhetssystemer i klassifiserte områder skal oppfylle krav til bruk i eksplosjonsfarlige områder.  Jf. NORSOK S-001 kap. 14.4.2 Equipment in hazardous areas: - All equipment, both electrical and non-electrical, installed and used in hazardous areas, shall comply with ATEX requirements (see Directive 94/9/EC) relevant of the hazardous area classification, i.e. Zone 0, Zone 1 or Zone 2.
  • Utstyr og sikkerhetssystemer som skal være i drift under unormale situasjoner der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekommeutenfor klassifiserte områder, skal oppfylle krav til minimum sone 2. Jf. NORSOK S-001 kap. 14.4.3 Equipment in non-hazardous naturally ventilated area: - Equipment installed in non-hazardous naturally ventilated areas shall as a minimum be suitable for operation in Zone 2, including equipment in HVAC supply system.
  • ‚ÄčUtstyr og sikkerhetssystemer som er sikkerhetskritisk etter en Abandon Platform Situation (APS), skal være sertifisert for sone 1. Jf. NORSOK S-001 kap. 14.4.4 Safety critical equipment active after time delayed APS: - The following safety critical equipment shall remain operative even after a time delayed APS isolation and shall as a minimum comply with hazardous area zone 1 requirements:
  • Emergency lighting with built in battery
  • SOLAS communication equipment
  • Navigation aid

Exceptions from this are the FW pump arrangement, including diesel engines, electric generators and motors, which shall be:

  • Located within enclosed compartments in non-hazardous area
  • Automatically tripped only by overspeed, if not in test mode

På faste innretninger på norsk sokkel er det innarbeidet praksis at mer enn dette utstyret er sertifisert for sone 1, men vi ser ingen grunn til ikke å fortsette med det, selv om det overskrider minimumskravene for noe av dette utstyret. Det er imidlertid verdt å merke seg at hovedtyngden av det ikke-elektriske (mekaniske) utstyret som er tilgjengelig på markedet i dag, i beste fall oppfyller sone 2-krav, og at næringen har et forbedringspotensial på dette området.