Spørsmål

I den anbefalte standarden IEC 61892-7 kapittel 8.2.2 står det at

All air supply for hazardous enclosed spaces shall be taken from non-hazardous areas.

Jeg forstår dette slik at OD <nå Ptil> ikke setter krav til at luftinntaket for alle soneklassifiserte områder skal være fra sikkert område, men at installert elektrisk utstyr i soneklassifisert område skal være i henhold til kravene i IEC 61892. Er det riktig forstått?

Svar

IEC 61892-serien er anbefalt norm for å oppfylle kravet i innretningsforskriften § 47 om elektriske anlegg og i § 5 om utforming av innretninger tredje ledd, som er om klassifisering av innretninger.

Kapittel 8 i normen omhandler ventilasjon av eksplosjonsfarlige områder. Den primære hensikten med ventilasjon av eksplosjonsfarlige områder (naturlig eller mekanisk) er å styre klassifiseringen og der­med redusere risikoen forbundet med eksplosjonsfarlige områder eller tennkilder.

Gitt de under­liggende definisjonene i IEC 61892-7 kapittel 3 og premissene for områdeklassifisering i kapittel 4, vil det stride mot intensjonen å plassere luftinntak i et eksplosjonsfarlig område dersom den tilhørende ventilasjonen er en del av områdeklassifiseringen eller på noen måte kan påvirke områdeklassifiser­ingen.