Spørsmål

Vi er en bedriftshelsetjeneste som har flere større offshorebedrifter som kunder. Bedriftene er etter arbeidsmiljøloven og aktivitetsforskriften § 6 pålagt å tilby helseovervåkning for ansatte som blir utsatt for spesielle eksponeringer i jobben.

Mange bedrifter har de ansatte spredt over hele landet og til dels i utlandet og har dermed store problemer med å få gjennomført en slik type overvåkning, for eksempel oppfølging av støypåvirkning og lungefunksjonstesting på bakgrunn av eksponering for oljetåke eller oljedamp.

For å løse dette problemet ønsker bedriftene å be de ansatte gjennomføre disse testene hos bedriftslege eller fastlege som utsteder helseattest offshore (dvs. at noen fastleger vil være uaktuelle da de ikke kan tilby disse undersøkelsene). Utførende lege dokumenterer så i en "helsebok for offshoreansatte" at testene er utført (men ikke resultatene av testene).

Helseboken kan så fremlegges for bedriften som på den måten kan få et godt system for å dokumen­tere at de følger opp sin plikt til å tilby de ansatte helseovervåkning.

Spørsmålet som melder seg er i hvilken grad bedriften kan kreve av sine ansatte at de lar seg under­søke på en slik måte. (Man går da ut fra at undersøkelsene er relevante for de aktuelle arbeidstakerne). Hva mener dere? Kommer dette inn under arbeidsgivers styringsrett slik at det kan kreves av de ansatte, eller oppfatter dere det slik at helseovervåkningen bare er et tilbud til de ansatte som de også kan takke nei til?

Jeg har vært i kontakt med direktoratet for arbeidstilsynet. De mener at dette på land ville kommet inn under arbeidsgivers styringsrett, men bad meg kontakte dere da det gjelder forhold offshore.

Svar

En tilsvarende henvendelse ble behandlet av oss i 1999. Vi legger ved vårt svar til dette selskapet.

Selv om dette brevet er skrevet før det nye HMS-regelverket trådte i kraft 1.1.2002, er det i hovedsak de samme kravene som gjelder i dag. Aktivitetsforskriften § 6 er en videreføring av sam-forskriften § 18.

Teksten i det refererte brevet:

Arbeidstakeres deltakelse i helseovervåkningsprogrammer

Det vises til møte med representanter fra 4.3.1999. Selskapet ønsket belyst arbeidstakeres eventuelle plikt til å delta i helseundersøkelser relatert til risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

Arbeidsgiver har en plikt etter forskrift 8. mars 1995 om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten § 18, jf. arbeidsmiljøloven (lov 4. februar 1977 om arbeidsmiljø m.m.) § 14, til å gi tilbud om helsekontroll til arbeidstakere når det kan være fare for at påvirkninger i arbeidsmil­jøet kan medføre sykdom og skade.

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 16 plikt til medvirke ved gjennomføring av arbeidsmiljø­tiltak og forøvrig utføre arbeidet på en måte som hindrer ulykker og helseskader.

Hensikten med selektive helsekontroller knyttet opp mot arbeidsmiljøforhold er:

  1. Kontrollen er et grunnlag for å ivareta den enkelte arbeidstakers helse
  2. Den kan betraktes som et arbeidsmiljøtiltak med sikte på å avdekke risikoforhold i arbeidsmiljøet og legge grunnlag for utforming og prioritering av arbeidsmiljøtiltak av teknisk eller organisato­risk art
  3. Den danner et grunnlag for dokumentering og vurdering av effekt av de tiltak som iverksettes for å beskytte arbeidstaker mot negative helseeffekter av arbeidet.

På denne bakgrunn er det rimelig å forvente at arbeidstakere gjennom sin deltakelse medvirker til at helsekontrollen blir et effektivt redskap for forebyggende aktiviteter. Arbeidsgiver har etter Oljedirek­toratets oppfatning likevel ikke anledning til å gi generelt pålegg om slik deltakelse for helsekontroller omfattet av sam-forskriften § 18.

I henhold til regelverket nevnt ovenfor er deltakelse i helsekontroller å oppfatte som en rettighet for arbeidstakerne. Med hensyn på arbeidsgivers ansvar for kontroll av risiko knyttet til faktorer i arbeidsmiljøet, vil det imidlertid være rimelig at arbeidsgiver søker å doku­mentere at tilbud om selektive helsekontroller er gitt og at arbeidstaker bekrefter ønske om ikke å delta i disse.

I forbindelse med utføring av arbeid hvor arbeidstaker påvirkes av asbeststøv, eller ioniserende stråling, er arbeidsgiver pliktig til å sørge for at arbeidstaker gjennomgår legeundersøkelse. Dette medfører arbeidstakerne vil være pliktige å delta i undersøkelsen. Når slike legeundersøkelser skalgjennomføres, er beskrevet i asbestforskriften § 36, 37 og i forskrift om arbeid med ioniserende stråling § 5.

Oljedirektoratet <nå Ptil> oppfatter at et godt tilbud om helsekontroller og en høy grad av deltakelse er i alle parters interesse. Tidlig avdekking av negative helseeffekter er svært viktig både for å sikre arbeids­takers livskvalitet i forhold til jobb og fritid, og for å begrense økonomiske skadevirkninger av faktorer som gir negative helseeffekter.

Historisk har arbeidstakernes organisasjoner vært en sterk drivkraft for å fa etablert tilbud om selektive helsekontroller gjennom organisering av ordninger for bedriftshelsetjeneste. Oljedirektoratet har ikke erfaringer som tilsier at oppslutningen om helsekon­troller blir et problem dersom tilbudet utvikles og etableres i samarbeid med den valgte vernetjenesten og arbeidstakernes organisasjoner.