Følgende gjelder for sammensetningen av felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU) på flyttbare innretninger:

Serviceselskaper

Intensjonen med FS-AMU er å sikre samordning av de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid og gi alle arbeidstakerne, uavhengig av ansettelsesforhold, reell mulighet til deltakelse i og innflytelse på verne- og miljøarbeidet på egen arbeidsplass, jf. veiledningen til rammeforskriften § 34 om felles arbeidsmiljøutvalg.

Et FS-AMU der kun én bedrift er representert, er ikke i tråd med denne intensjonen.

Ifølge aktivitetsforskriften (af) § 4 om koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger skal alle hovedaktivitetsområdene være representert i FS-AMU.

På en flyttbar boreinnretning vil brønnservice være et hovedaktivitetsområde. Brønnservice­personell skal derfor være representert i FS-AMU på en slik innretning. Denne representanten bør om mulig velges blant brønnservicepersonell som er fast (mest mulig til stede) på innret­ningen. Vedkommende skal i FS-AMU fungere som representant for alle ansatte i brønnser­viceselskaper som er i arbeid på innretningen.

Arbeidsgiversiden for entreprenører som er innleid av operatøren, kan representeres i FS-AMU av en representant for operatøren. Som oppdragsgiver for brønnserviceaktiviteter er det også operatørens ansvar å påse at det sikres tilstrekkelig representasjon i FS-AMU for hoved­aktivitetsområdet brønnservice.

Andre serviceansatte må også sikres representasjon, da gjennom arbeidstakerrepresentantene fra hovedaktivitetsområdene som arbeidsoppgavene har tilknytning til.

Hovedbedriftens arbeidsgiverrepresentanter

På bakgrunn av kravet i verneombudsforskriften § 6 om valg av arbeidsmiljøutvalg nr. 2 om at bedriftens øverste ledelse skal være representert i AMU, skal driftssjef (”rig manager”) eller tilsvarende, som den økonomisk ansvarlige for innretningen, være medlem av FS-AMU. Det er ikke tilstrekkelig at plattformsjefen representerer bedriftens øverste ledelse, som følge av dennes begrensede økonomiske fullmakter og beslutningsmyndighet. En plattformsjef bør imidlertid også være medlem.

Merk at arbeidsgivers representanter alltid skal være navngitte medlemmer, med navngitte stedfortredere.

Personlige medlemmer

Verne- og helsepersonale skal ikke velges til FS-AMU, men også blant disse skal det være navngitte personer. De skal også ha navngitte stedfortredere, på samme måte som øvrige representanter.

For å sikre deres frie og uavhengige stilling i henhold til arbeidsmiljøloven (aml) § 30 om verne- og helsepersonale: oppdatering, nye aml § 3-3, kan verne- og helsepersonalet selv peke ut sine representanter, eller representantene kan pekes ut av ledelsen i samråd med arbeidstakerne og verne- og helseper­sonalet.

Merk at både vernepersonalet og helsepersonalet skal være representert i FS-AMU, jf. aml § 30. Disse skal til sammen ha kompetanse innen helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, jf. af § 3 om verne- og helsepersonale og forskrift om verne- og helsepersonale, som er vist til i veiled­ningen til den paragrafen.

Det innebærer blant annet at i tilfeller der sikkerhetslederen (”safety officer”) på innretningen ikke er definert som vernepersonale etter aml § 30, må en annen person som er definert som vernepersonale etter den paragrafen, og som har slik kompetanse (f. eks. en felles verneleder for flere innretninger), møte i FS-AMU.