Spørsmål

Vi har et par spørsmål som vi ikke finner svar på i regelverket, så vi håper dere kan hjelpe oss.

1.

Vi er underleverandør til flere oljeselskap og har således mannskap ute på innretningene. Til tider har vi opptil 10 personer på samme innretningen. Når må vi ha eget verneombud? (Er det et krav om antall personer samtidig ute; hvordan dette blir når det jobbes skift osv.).

2.

Mange av våre ansatte må jobbe i høyden offshore og må dermed bruke fallsikringsutstyr. Stilles det krav noe sted om at fallsikringsopplæring skal utføres av autorisert opplæringspersonell?

Svar

1.

Ved hver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven, skal det velges verneombud, jamfør arbeidsmiljøloven § 25 om verneombud: oppdatering, nye aml § 6-1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) deler inn arbeidsplassen i verneområder, jamfør verneombudsforskriften § 2 nr.2

Dette innebærer at entreprenørselskapets AMU må dele bedriften inn i verneområder slik at alle arbeidstakere er dekket av et verneombud i bedriften. For et entreprenørselskap som har ansatte på flere innretninger offshore i tillegg til på land, må AMU dele inn i hensiktsmessige verneområder.

Det er ingen konkrete krav til hvordan dette skal gjøres, men det er opp til hver bedrift å finne en hensikts­messig organisering. Det fremgår imidlertid av arbeidsmiljøloven § 25: oppdatering, nye aml § 6-1 at verneområdene skal være klart avgrenset og ikke større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Ifølge aktivitetsforskriften § 2 skal det opprettes koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger. Dette innebærer at det enkelte feltet og den enkelte innretningen må deles inn i verneområder med verneombud, jamfør rammeforskriften § 34 om felles arbeidsmiljøutvalg. Disse verneombudene kommer i tillegg til den enkelte virksomhets verneombud.

Til hvert verneområde på en innretning vil det være et verneombud, og alle arbeidstakere i dette verneområdet skal være tilknyttet dette verne­ombudet uansett ansettelsesforhold. Dette verneombudet har arbeidet på innretningen som sitt ansvarsområde. En entreprenøransatt kan gjerne ivareta rollen som verneombud for et verneområde på en innretning, men da er vedkommende verneombud for alle innenfor verneområdet.

2.

Dere spør videre om det er noe krav om at fallsikringsopplæring skal utføres av autorisert opplæringspersonell. Der er ikke noe krav i regelverket om at denne type opplæring må gjennomføres av autorisert personell. Når det gjelder regelverk vedrørende verneutstyr, vises det til aktivitetsfor­skriften § 42 om personlig verneutstyr. Denne bestemmelsen sier at personlig verneutstyr skal brukes som nevnt i forskrift 23.mai 1993 nr 1425 om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen.

Etter denne brukerforskriften § 10 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere får nødvendig opplæring. Det sies ikke noe om at denne opplæringen må gjennomføres av autorisert personell, men selvsagt må denne opplæringen gjennomføres av kvalifisert personell for at en skal kunne si at de har fått nødvendig opplæring.