Spørreundersøkelsen måler dykkepersonell sin opplevelse av HMS-tilstanden i eget arbeidsmiljø, på samme måte som det har blitt gjort for den øvrige norske petroleumsvirksomheten gjennom en årrekke.

Spørreundersøkelsene har tre hovedmål:

  • Gi en beskrivelse av ansattes opplevelse av HMS-tilstanden i petroleumsindustrien, og kartlegge forhold som er av betydning for variasjoner i denne opplevelsen.
  • Bidra til å sette søkelys på underliggende forhold som kan være med på å forklare resultater fra andre deler av RNNP.
  • Følge utvikling over tid når det gjelder ansattes opplevelse av HMS-tilstanden på egen arbeidsplass.

Resultater

Dykkerundersøkelsen 2022 har et høyt antall svar sammenlignet med tidligere år. Dette gir et godt grunnlag for å si noe om arbeidsmiljø, HMS-klima og helse blant dykkepersonell i 2022.

Resultatene fra 2022 viser at dykkere (metning og overflateorientert) har en del arbeidsmiljøeksponering, spesielt knyttet til tunge løft og kalde, værutsatte områder.

Hudkontakt med kjemikalier eller lignende (olje, boreslam, rengjøringsmidler) er også noe som mange opplever av og til eller ofte. Dette bør ses i sammenheng med negative vurderinger på spørsmål om man har fått informasjon om potensielt skadelige effekter av kjemikalier/forurensning.

Det er også noe negative resultater knyttet til bruk av prosedyrer, harmonering/informasjon om prosedyrer og rutiner, samt rapportering og behandling av avvik.

Når det gjelder helse, vurderer de aller fleste, uavhengig av stillingskategori, at de har god eller svært god helse, og det er en liten nedgang i utbredelsen av helseplager. Samtidig er det en økning i andelen som opplever at helseplagene helt eller delvis kan knyttes til arbeidet.

Videreutvikles

Dykkerundersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2018, og bærer fortsatt preg av å være i utvikling og å ha forbedringspotensial. Basert på årets erfaringer vil det gjøres revisjoner med skjemaet i forkant av neste undersøkelse (2024), med formål å gjøre spørsmålene bedre og mer relevante for målgruppen.