Brønnkontrollhendelser inngår i vurderingen av storulykkepotensialet på norsk sokkel.

Den største utfordringen i bore- og brønnoperasjoner er tap av brønnkontroll som i ytterste konsekvens kan føre til utblåsing av hydrokarboner.

Til tross for langvarig oppmerksomhet, både fra selskapene og myndighetens side, er det fortsatt behov for å redusere risikobidraget fra brønnhendelser på norsk sokkel.

I forbindelse med RNNP 2022 gjennomførte Ptil derfor en dybdestudie for å analysere og få bedre innsikt i årsaksforhold og eventuelle tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser på norsk sokkel.

Studien er en videreføring av en tilsvarende studie i regi av RNNP 2011, som Ptil gjennomførte etter å ha observert en negativ utvikling i antall rapporterte brønnkontrollhendelser i 2010.

Les mer: Studie av brønnkontrollhendelser, RNNP 2011  

Tiltak

Den nye dybdestudien har identifisert en rekke forhold som kan ha gitt endringer og høyere grad av kompleksitet i boreprosessene; f.eks. mer komplekse brønnbaner, utfordrende undergrunnsforhold, mer avanserte brønnmål, organisatoriske og teknologiske endringer mv. Slike forhold er diskutert i rapporten og danner grunnlag for følgende fire hovedutfordringer og forbedringsområder:

  1. Behov for bedre brønnkontrollkompetanse og forbedringer i brønnkontrollopplæringen; knytte den tettere opp mot forhold på norsk sokkel,
  2. Behov for bedre prosesser for læring og erfaringsoverføring etter hendelser
  3. Behov for å videreutvikle prosesser for å håndtere samlet risiko knyttet til bore- og brønnoperasjoner, særlig for håndtering av usikkerhet i poretrykk og kunnskap om undergrunns forhold ved boring, og 
  4. Behov for mer oppmerksomhet på endringsledelse, særlig i forbindelse med omorganisering.

Vi vil kommunisere resultatene og utfordringene fra studien i ulike fora, og følge opp hvordan næringen etablerer tiltak som kan møte utfordringene på en god måte. Resultatene vil blir også sett i sammenheng med Ptils forbedringsarbeid innenfor gransking og læring etter alvorlige hendelser.